Yuboshubi ubis bubasubicubaluby ubalwubays spubeakubing ububbubi dubububi. Ububbubi dububbubi ubis yuboshubi lubangubuage.

Asset 2 Follow

Hubere's thube dubiscubourse tubodubay

Dubo yubou pubut thube ububs bubefubore PHUBONUBETUBIC vubowubels?! Ubor thube WRUBITTUBEN vubowubels. Dubo subilubent ubEs nubeed uban UBUB!? dubo dubouble vubowubels tubake twubo ububs??? "Bubook" ubor "buboubok"?! "Cubube"??? Ubor "Cububube"!!?!?

Ubif ubI ubam thube ubonluby pubersubon ubon thube fubedubivyberse whubo grubew ubup ubon Zuboom thuben thubis ubis tubotubal nubonsubense tubo ubevuberubyubone hubuh....

Trubansmubittubing subecrubet Ubantubifuba Cubommubunubist Mubessubagubes ubusubing ububbubi dububbubi

Thube fubeduberubal buburubeau ubof ubinvubestubigubatubions wubill NUBEVUBER cruback thubis cubode!!!!!!

UbI'm Guboubing Tubo Ubassubassubinubate Thube Prubesubidubent Ubat 14:00 Tubodubay!!!! Subecrubet Subervubice Wubatch Ubout!!! Ubi'm cubomubing!!!!!

@shel shel this is like the easiest code to see through

@caymanwent Ubummmm Swubeatuby :) Ubi cuban't ubunduberstuband yubou. Yubour nubot spubeakubing ububbubi dububbubi :)

@caymanwent Ubonluby Nubintubies Kubids Cuban Brubeak Thubis Cubode!!!!

@shel thubesube pubosts ubactubivubatubed muby slubeubepuber ubagubent prubogrubammubing

@nightpool @shel *dubawkubins tubee-shubirt vuboice* Wube Ubare Uball Grubew Ubup Ubop Zuboom

@shel Phonetic. Speech is language; writing is not.

@DialMforMara ubummmmm swubeatiby :) ubi cuban't ubunduberstuband yubou.... yubou hubave tubo spubeak ububbubi dububbubi

Sign in to participate in the conversation
snouts dot online

snouts.online is a friendly, furry-oriented, lgbtq+, generally leftist, 18+ sex-positive community that runs on mastodon, the open-source social network technology. you don't need a snout to join, but it's recommended!